§1

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez SBC Sp. z o.o.  ul. Stara Stocznia 10 / 41, 80-862 Gdańsk, NIP:5833476404 REGON:525147314 usług droga elektroniczna udostępnianych z wykorzystaniem serwisu Przelewy 24 / PayU warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

– Usługodawca: SBC Sp. z o.o.  ul. Stara Stocznia 10 / 41, 80-862 Gdańsk,  NIP:5833476404 REGON:525147314,

– Regulamin: niniejszy Regulamin korzystania z usług świadczonych droga elektroniczna w ramach serwisu internetowego o adresie: deklaracje.se

– Portal: serwis internetowy o adresie deklaracje.se

będący systemem stron www posadowionych na serwerze internetowym Usługodawcy stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawieorajacych pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami,

– System Teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.,

– Świadczenie usług drogą elektroniczna – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te sa transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z poźn. zm.,

– Usługobiorca: podmiot korzystający z usług świadczonych droga elektroniczna, -Usługa: świadczona droga elektroniczna usługa opłaty za rozliczenie podatkowe

§3

1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca świadczy Usługobiorcy droga elektroniczna usługę dokonania opłaty za złożenie wniosku o zagraniczne rozliczenie podatkowe.

2. Usługa Podatkowa jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świata.

§4

1. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem Portalu oraz przy użyciu elektronicznych form płatności dokonywanych za pomocą wpłat online kartami płatniczymi lub wpłat online usługami przelewów internetowych akceptowanymi przez podmiot obsługujący płatności wskazany w §5 ust.2 lub w innej, stosowanej przez ten podmiot formie.

2. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer klasy PC z MS Windows 95, podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych: Internet Explorer ver. 4.0 lub Netscape Navigator ver.

3. Za problemy lub szkody wynikające ze stosowania innych konfiguracji lub programów Usługodawca nie odpowiada.

4. Usługobiorca, w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usługi , nie może dostarczać do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługobiorca wyraża zgodę na pobranie przez Zleceniobiorcy kopii dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości przed Urzędem Skarbowym w Szwecji. Kopia tego dokumentu jest niezbędna przy rejestracji konta bankowego. W przypadku nieprzekazania Zleceniobiorcy kopii dowodu osobistego usługa rejestracji rachunku bankowego nie zostanie wykonana.

§5

1. W celu skorzystania z usługi Usługobiorca jest zobowiązany podać Usługodawcy, z wykorzystaniem Portalu:

a. wszystkich wymaganych danych osobowych umożliwiających dokonanie usługi.

2. Przy korzystaniu z wpłat online karta płatnicza Usługodawca wprowadza poniższe zasady:

a. z zastrzeżeniem postanowień ust.3, realizacja usługi przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez niego od podmiotu wskazanego w §5 ust.2 informacji o prawidłowo dokonanej wpłacie,

b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opoźnienia wynikłe z rozliczeń międzybankowych,

c. Usługobiorca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami związanymi z płatnością dokonywana na rzecz podmiotu wskazanego w §5 ust.2 (w szczególności koszt przelewu bankowego, zlecenia stałego, etc.

3. Przy korzystaniu z wpłat online usługami przelewów internetowych Usługodawca wprowadza poniższe zasady:

a. z zastrzeżeniem postanowień ust.3, realizacja usługi doładowania przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez niego od podmiotu wskazanego w §5 ust.2 informacji o prawidłowo zrealizowanym przelewie,

b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opoźnienia wynikłe z rozliczeń międzybankowych,

c. Usługobiorca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami związanymi z płatnością dokonywana na rzecz podmiotu wskazanego w §5 ust.2 (w szczególności koszt przelewu bankowego, zlecenia stałego, etc.

4. Przy pozostałych formach wpłat Usługodawca wprowadza poniższe zasady:

a. z zastrzeżeniem postanowień ust.3, realizacja usługi doładowania przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez niego od podmiotu wskazanego w §5 ust.2 informacji o prawidłowej wpłacie,

b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opoźnienia wynikłe z rozliczeń międzybankowych,

5. Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności określa podmiot określony w §5 ust.2.

§6

1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wskazanych w §5 ust.1 lit a,

lit. b, §7 i §9. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania umowy oraz prawidłowego świadczenia i rozliczenia usługi .

2. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

3. Usługodawca może przetwarzać dane eksploatacyjne Usługobiorcy to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi:

a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi, b) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usługi doładowania.

§7

1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem Portalu. Umowa zostaje zawarta z chwila:

a) złożenia zamówienia na usługę przez wypełnienie stosownego formularza udostępnionego w Portalu
lub/i

b) dokonania wpłaty zgodnie z cennikiem (opłacenia zlecenia) , udostępnienia danych wskazanych w §5 ust.1 oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

3. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usługi. Tekst regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Usługobiorcę.

§8

1. W odniesieniu do korzystania z Serwisu, Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone deklaracje.se
2. Zgodnie art. 38 Prawa konsumenta Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jeżeli: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb albo o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§9

1. Usługobiorcy służy prawo złożenia reklamacji w przypadku niewykonania przez Usługodawcę usługi albo wykonania tej usługi w sposób niezgodny z Regulaminem.

2. Składanie reklamacji następuje w drodze elektronicznej na adres e-mail: deklaracje@deklaracje.se

3. Podstawa reklamacji nie mogą być:

a) nieprawidłowości w wykonaniu usługi związane z niewłaściwym wykorzystaniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem programów służących do korzystania z Portalu lub systemów informatycznych,

c) inne okoliczności, za które Usługodawca nie odpowiada.

4. Reklamacja winna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń oraz określać osobę Usługobiorcy. Reklamacja nie zawierajace powyższych informacji nie będzie rozpatrywana.

5. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W razie niemożności rozpoznania i załatwienia reklamacji w powyższym terminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę wskazując przewidywany termin jej rozpoznania.

§10

W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu lub działaniu systemu teleinformatycznego Usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usługi do czasu usunięcia usterki przez Usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujących informacji.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo niewłaściwe wykonanie usługi w przypadku zaistnienia okoliczności, w tym problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Portalu, w szczególności w związku z pracami konserwacyjnymi.

4. Usługodawca w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do możliwości naruszenia interesów osoby trzeciej przy dokonywaniu wpłaty online karta płatnicza zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zapłaty dokonywanej w ten sposób, a co za tym idzie prawo odmowy wykonania usługi.

§11

1. Wszelkie prawa do całej zawartości Portalu są zastrzeżone.

2. Usługobiorca ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Portalu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należanych do Usługodawcy. W szczególności żadna część Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całości lub częsci, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§12

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony w dniu 6 wrzesnia 2023 r. przez Zarząd Usługodawcy.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach Portalu. Doręczenie zmienionego Regulaminu Usługobiorcy następuje poprzez ogłoszenie jego treści na stronach Portalu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług droga elektroniczna stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 września 2023 r.

Masz pytania? Zostaw numer, a my oddzwonimy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach handlowych i marketingowych przez deklaracje.se oraz przez podmioty trzecie.